Uroczystość przekazania nowego sztandaru CKZiU NR 2 w Wadowicach

 

,, Sztandar szkoły jest symbolem oraz najwyższym dobrem,
dlatego należy mu się taki sam szacunek jak symbolom narodowym”.

Dzień 7 listopada 2022 roku był bardzo ważny dla CKZiU Nr 2, gdyż obchodziliśmy potrójną uroczystość – pożegnania dawnych sztandarów, przekazania nowego sztandaru szkole oraz ślubowania klasy 1 II Liceum Ogólnokształcącego na nowy sztandar. Na uroczystą akademię, prowadzoną przez Bożenę Różycką i Andrzeja Cholewę, przybyli znamienici goście, którzy swoją obecnością ją uświetnili, a byli to między innymi :

– Poseł na Sejm RP Pan Filip Kaczyński,

– Przewodniczący Rady Miasta Wadowice Pan Piotr Hajnosz,

– Starosta Wadowicki Pan Eugeniusz Kurdas,

– Przewodnicząca Rady Powiatu Wadowickiego Pani Zofia Kaczyńska,

– Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Wadowicach Pani Edyta Stradomska,

– Komendant KPP w Wadowicach młodszy inspektor Arkadiusz Śniadek,

– Komendant PSP w Wadowicach starszy brygadier Paweł Kwarciak,

– Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Wadowicach major Maciej Niemiec,

– Proboszcz Parafii pod wezwaniem Piotra Apostoła Ks. Jan Dziubek,

– Poprzedni Dyrektor CKZiU Nr 2 w Wadowicach mgr inż. Jerzy Kotaś,

– Pomysłodawca i inicjator klas policyjnych Pan Piotr Lasek,

– Dyrektorzy szkół średnich z Powiatu Wadowickiego,

– Przedstawiciele lokalnej prasy i mediów,

– Rodzice uczniów CKZiU Nr 2 w Wadowicach,

– Nauczyciele i pracownicy szkoły oraz uczniowie.

Na początku uroczystości, po wprowadzeniu przy dźwiękach fanfar sztandarów tworzących CKZiU Nr 2 w Wadowicach, czyli ZS nr 2 i ZS nr 1 oraz odśpiewaniu Hymnu Polski, głos zabrał Dyrektor CKZiU nr 2 Pan Jacek Zarzycki. W swoim wystąpieniu skupił się na postaciach patronów połączonych w 2017 roku szkół, czyli ks. Stanisława Staszica i ks. Jana Twardowskiego. Podkreślił, że postawy przez nich prezentowane w życiu i głoszone idee są i będą fundamentem pracy wychowawczej szkoły.

Następnie, po symbolicznym pożegnaniu dawnych sztandarów przez Panią Dyrektor Dorotę Szemik
i Dyrektora Jacka Zarzyckiego, poczty sztandarowe odprowadziły dawne sztandary na zasłużony
odpoczynek w honorowym miejscu szkoły.

Kolejny punkt obchodów stanowiło przekazanie Dyrektorowi Jackowi Zarzyckiemu nowego sztandaru,
który został ufundowany przez Radę Rodziców CKZiU Nr 2 w Wadowicach, dlatego 
w tym momencie głos zabrała Przewodnicząca – Pani Maria Jurczak. Zaznaczyła ona w swoim przemówieniu, że ważnym elementem edukacji i wychowania jest uczenie poszanowania dla symboli i przestrzegania ceremoniału.

Zanim Przedstawiciele Rady Rodziców przekazali nowy sztandar Dyrektorowi szkoły, nastąpiła uroczysta ceremonia poświęcenia nowej chorągwi przez proboszcza parafii pod wezwaniem św. Piotra w Wadowicach ks. Jana Dziubka, któremu asystowali katecheci ks. Mariusz i ks. Wojciech. Następnie przedstawicielki Rady Rodziców przekazały na ręce Dyrektora sztandar jako symbol wartości obywatelskich i utylitarnych, które stanowią fundament pracy szkoły i cel wspólnych dążeń rodziców i nauczycieli. Dyrektor Jacek Zarzycki przyjął sztandar i przekazał go uczniom, podkreślając, że mają obowiązek strzec jego honoru.

Dokonano następnie prezentacji sztandaru i opisu jego symboliki:

Nowy sztandar CKZiU Nr 2 w Wadowicach ma kształt kwadratu o boku długości stu centymetrów. Rewers sztandaru ma kolor czerwony. Na tym tle umieszczone jest Godło Polski – biały orzeł w złotej koronie, z głową zwróconą w prawo. Rozpostarte skrzydła symbolizują dążenie do najwyższych lotów i gotowość do pokonywania przeszkód i trudności. Na dole widnieje napis ,, Być narodowi użytecznym” Ta dewiza, będąca cytatem z pism patrona szkoły Stanisław Staszica, ma przypominać uczniom, że zdobywają wykształcenie nie tylko dla własnej korzyści, ale przede wszystkim po to, aby lepiej służyć społeczeństwu w duchu wartości patriotycznych. Strona lewa sztandaru utrzymana jest w tradycyjnej dla naszej szkoły kolorystyce, czyli żółto –granatowej. Jest na niej umieszczone logo naszej placówki, które zostało zaprojektowane przez absolwentkę ASP w Warszawie panią Annę Mamicę na dzień 1 września 2017 roku, kiedy doszło do połączenia dwóch szkół i powstania CKZiU Nr 2. Poszczególne elementy logo symbolizują kierunki kształcenia w naszej szkole, a więc połowa domu – kierunki budowlane, koło zębate – mechaniczne, włącznik – informatyczne, a kształt żarówki – elektryczne i elektroniczne.

Po prezentacji nowego sztandaru przyszła pora na przemówienia gości. Jako pierwszy zabrał głos Starosta Wadowicki Pan Eugeniusz Kurdas. Zwrócił on uwagę na ogromną rolę tradycji i symboli w życiu państwa, społeczności lokalnych i szkoły. Jako kolejny stanął na mównicy Poseł na Sejm RP Pan Filip Kaczyński. Podziękował ona za zaproszenie na tak ważną uroczystość, gdyż niezwykle ważna jest rola tradycji zarówno w skali narodowej, jak i lokalnej. Z kolei przemówienie Przewodniczącej Rady Powiatu Wadowickiego Pani Zofii Kaczyńskiej nawiązywało do ceremonii pożegnania dawnych sztandarów i przekazania nowego oraz do postaci patronów, dwóch wielkich Polaków, których łączą wspólne idee. W pięknych słowach zwróciła się ona do rodziców i uczniów, by dewiza Stanisława Staszica wypisana na sztandarze szkoły : ,, Być narodowi użytecznym”, stała się drogowskazem w ich poczynaniach.

Na nowy sztandar szkoły złożyła ślubowanie klasa 1 liceum ogólnokształcącego o profilu policyjnym. Był to niezwykle podniosły i uroczysty moment. Na salę wkroczyła równym wyćwiczonym krokiem klasa ubrana w jednolite mundury i ze skupieniem i zaangażowaniem przyrzekała na sztandar .

Po zakończeniu części oficjalnej zaprezentowany został program artystyczny, który przygotowała z uczniami naszej szkoły Pani Agnieszka Kołek, a oprawę muzyczną opracował Pan Marcin Niemczak.

Aby uwiecznić dla potomności doniosłe wydarzenia z dnia 7 listopada, poproszono w zakończeniu uroczystości o wpisy do kroniki szkolnej oraz o pozowanie do wspólnego zdjęcia uczniów klasy 1 liceum ogólnokształcącego o profilu policyjnym wraz z zaproszonymi gośćmi.

W życiu każdej społeczności zdarzają się chwile, które budują jej tożsamość .

Takim dniem była dla naszej szkoły dzisiejsza uroczystość – wspaniała lekcja patriotyzmu, poszanowania dla symboli narodowych i szkolnych, szacunku dla tradycji i ceremoniału, wzruszająca i podniosła, choć surowa w formie.

Relacjonowała:

mgr Bożena Różycka

Link do video: OBEJRZYJ TUTAJ! 

,

Skip to content