O praktykach

Centrum organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 8 tygodni (320 godzin).

 

 

W okresie 7. dni od dnia ukończenia praktyki zawodowej uczeń zobowiązany jest dostarczyć „Dziennik praktyki zawodowej” w celu wpisania oceny do dziennika lekcyjnego.

Brak zaliczenia praktyki zawodowej stanowi podstawę do nie promowania ucznia do klasy programowo wyższej.

Skip to content