Regulamin praktyk

Regulamin odbywania praktyki zawodowej

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki i tryb organizowania praktyk zawodowych u pracodawców dla uczniów CKZiU nr 2 w Wadowicach
 2. Regulamin jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. poz. 1644).
 3. Praktyka zawodowa odbywa się zgodnie z programem nauczania dla uczniów w danym zawodzie klasy technikum.
 4. Praktyka zawodowa jest realizowana w zakładzie pracy, który w oparciu o program praktyki, może zagwarantować jej realizację oraz na podstawie jednakowo brzmiącej umowy zawartej pomiędzy CKZiU nr 2 w Wadowicach a Zakładem Pracy.

Cele i zadania

 1. Praktyki zawodowe organizuje się dla uczniów w celu zastosowania i pogłębienia zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy.
 2. Praktyka zawodowa ma na celu umożliwić uczniowi pogłębienie wiadomości teoretycznych uzyskanych na zajęciach szkolnych oraz nabycie umiejętności praktycznych niezbędnych
  w zawodzie technik informatyk.
 3. Szczegółowe cele kształcenia określa program nauczania dopuszczony do użytku szkolnego.

Organizacja praktyk zawodowych

 1. Praktyki zawodowe są prowadzone pod kierunkiem opiekunów praktyk, którymi mogą być pracodawcy lub wyznaczeni przez nich pracownicy.
 2. Praktyki zawodowe organizowane są w czasie roku szkolnego.
 3. Zakres wiadomości i umiejętności nabywanych przez uczniów w czasie odbywania praktyk oraz wymiar godzin określa program nauczania dla danego zawodu.
 4. Umowę o praktykę zawodową zwaną dalej „umową”, zawiera dyrektor centrum
  z podmiotem przyjmującym uczniów na praktykę.
 5. Czas trwania praktyki zawodowej – 4 tygodnie, w wymiarze 8 godzin dziennie.

Obowiązki i ocena ucznia

 1. Praktykant ma obowiązek zapoznania się z programem praktyki zawodowej.
 2. Praktykant ma obowiązek prowadzenia dokumentacji z przebiegu praktyki w postaci dzienniczka praktyk otrzymanego w szkole lub pobranego ze strony internetowej szkoły.
 3. Na każdej stronie uczeń odnotowuje przebieg jednego dnia pracy: datę,), zadania zlecone do wykonania przez opiekuna oraz stwierdzenie, czy były one wykonywane w zakładzie pracy, czy w terenie (w tym przypadku należy określić miejsce pracy – miejscowość).
 4. Czynności opisane przez ucznia w dzienniczku każdego dnia podpisuje zakładowy opiekun praktyk.
 5. Praktykant ma obowiązek odbycia szkolenia wstępnego BHP w pierwszym dniu praktyki zawodowej (odpowiedni wpis w dzienniczku potwierdzony przez opiekuna praktyk musi zostać ujęty w przebiegu pierwszego dnia praktyki).
 6. Praktykant podejmuje pracę punktualnie (nie należy spóźniać się , ani opuszczać dni pracy).
 7. Nieusprawiedliwiona nieobecność w czasie trwania praktyki zawodowej jest równoznaczna
  z nie zaliczeniem praktyki zawodowej.
 8. Po zakończeniu praktyki uczeń składa dzienniczek praktyk i zaświadczenie o odbyciu praktyki u zakładowego opiekuna praktyk w celu wystawienia opinii o pracy i zachowaniu praktykanta oraz oceny za odbytą praktykę.
 9. Opinia i ocena wystawiona przez pracodawcę jest podstawą zaliczenia praktyki zawodowej
  w szkole.
 10. Zaliczenia uczniowi praktyki zawodowej w centrum dokonuje osoba wyznaczona przez dyrektora centrum. Podstawą wystawienia oceny za praktykę zawodową jest przedstawienie przez ucznia wypełnionego dzienniczka i wystawionej przez pracodawcę ocena.
 11. Braki w dzienniczku praktyk muszą zostać uzupełnione do dnia zakończenia praktyki.
 12. Po sprawdzeniu przez nauczyciela kompletności dokumentacji, ocenę z odbytej praktyki do dziennika i arkusza ocen ucznia wpisuje wychowawca.
 13. Uczeń zaliczył praktykę zawodową, jeżeli otrzymał ocenę co najmniej dopuszczającą.
 14. Uczeń, który z praktyki zawodowej otrzymał ocenę niedostateczną nie otrzymuje promocji do następnej klasy.

Instrukcja prowadzenia dzienniczka praktyk

Dzienniczek praktyk stanowi podstawowy dokument zaliczenia praktyki i należy go prowadzić zgodnie z poniższymi ustaleniami:

 1. Starannie należy wypełnić dane umieszczone na okładce i stronie pierwszej.
 2. Począwszy od strony trzeciej uczeń odbywający praktykę zawodową prowadzi notatki z kolejnych dni pracy.
 3. Pierwszy dzień powinien obejmować szkolenie BHP.
 4. Działy programowe i przykładowe zadania wykonywane podczas odbywania praktyki zawiera załącznik 2 do umowy o praktykę.
 5. Do dzienniczka praktyk można wklejać ilustracje i wzory dokumentów związane tematycznie z wykonywanymi czynnościami w danym dniu.
 6. Dzienniczek należy prowadzić bardzo starannie, czytelnie i systematycznie. Istotne sprawy powinny być podkreślone.
 7. Na każdej stronie zakładowy opiekun praktyk wpisuje swoje uwagi i własnym podpisem potwierdza notatki sporządzone przez ucznia.
 8. W ostatnim dniu praktyki należy jeszcze raz przejrzeć i ewentualnie uzupełnić zapisy w dzienniczku.
 9. Po zakończeniu praktyki dzienniczek, należy złożyć u zakładowego opiekuna praktyk w celu wystawienia przez niego opinii o pracy i sprawowaniu praktykanta (ostatnia strona dzienniczka) oraz dokonania wpisu oceny (przedostatnia strona dzienniczka) – należy zamienić zwrot: „zdał/a egzamin końcowy z wynikiem” na: „otrzymał/a ocenę”.
 10. W pierwszym dniu po praktyce, uczeń składa dzienniczek u nauczyciela wyznaczonego przez szkolnego opiekuna praktyk.
Skip to content