Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony internetowej CKZiU Nr 2 w Wadowicach

Wstęp deklaracji

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Wadowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.ckziuwadowice.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2
ul. Zegadłowicza 36
34-100 Wadowice
tel. +48 338731775
email: sekretariat@ckziuwadowice.pl

Data publikacji strony internetowej: 2017-09-28

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-31

Strona internetowa CKZiU Nr 2 jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 

Zamieszczone na stronie internetowej informacje w postaci artykułów lub załączników zostały opublikowane przed 2018-09-23.


Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP

Strony posiadają następujące ułatwienia:

  • podwyższony kontrast (czarne tło, białe litery)
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
  • mapa strony
  • focus wokół elementów nawigacyjnych

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-01-20

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przeszkolonego pracownika Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Wadowicach.

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: mgr inż. Daniel Kępa
e-mail: sekretariat@ckziuwadowice.pl
Telefon: +48 338731775

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie.
W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw obywatelskich:
www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Wadowicach ma dwie siedziby: główną przy ul Zegadłowicza 36 i siedzibę przy ul. Słowackiego 4.

Siedziba główna przy ul. Zegadłowicza 36 składa się z trzech budynków:

– budynek szkoły
– budynek warsztatów szkolnych
– budynek internatu

Tylko budynek warsztatów szkolnych spełnia minimalne wymagania w zakresie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. W zakresie dostępności architektonicznej zainstalowano rampę podjazdową ułatwiającą dostęp do budynku. W budynku znajdują się toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych.
W budynku szkoły i w budynku internatu na każdym poziomie (parter i 2 piętra) znajduje się korytarz. Na jego początku znajduje się klatka schodowa. Budynek nie posiada wind. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych. Na terenie szkoły znajduje się parking dla samochodów osobowych z miejscem parkingowym dla osób niepełnosprawnych.

W budynku szkoły przy ulicy Słowackiego 4 na każdym poziomie (parter i 2 piętra) znajduje się korytarz. Na jego początku znajduje się klatka schodowa. Budynek nie posiada wind. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych. Obok budynku szkoły znajduje się mały parking.

W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Wsparciem w komunikacji dla osób słabosłyszących są pętle indukcyjne znajdujące się w sekretariatach szkoły:

  1. w budynku przy ul. Zegadłowicza 36
  2. w budynku przy ul. Słowackiego 4.