Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.ckziuwadowice.pl

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Wadowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Wadowicach.

  • Data publikacji strony internetowej: 2017-09-28.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-07.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

  • Zdjęcia nie posiadają tekstów alternatywnych.

Powody braku spełniania wymagań

  • Zamieszczone na stronie internetowej informacje w postaci artykułów lub załączników zostały opublikowane przed 23.09.2018.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-01-20.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-21.

Skróty klawiaturowe

  • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest mgr inż. Daniel Kępasekretariat@ckziuwadowice.pl
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 33 8731775. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Wadowicach

Zegadłowicza 36 i Słowackiego 4 34-100 Wadowice

Siedziba główna przy ul. Zegadłowicza 36 składa się z trzech budynków:

– budynek szkoły

– budynek warsztatów szkolnych

– budynek internatu

Tylko budynek warsztatów szkolnych spełnia minimalne wymagania w zakresie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. W zakresie dostępności architektonicznej zainstalowano rampę podjazdową ułatwiającą dostęp do budynku. W budynku znajdują się toalety dostosowane dla osób z niepełnosprawnością.

W budynku szkoły i w budynku internatu nie ma podjazdu dla osób z niepełnosprawnością.

Na każdym poziomie (parter i 2 piętra) znajduje się korytarz. Na jego początku znajduje się klatka schodowa. Budynek nie posiada wind. W budynku nie ma dostosowań dla osób z niepełnosprawnością. Na terenie szkoły znajduje się parking dla samochodów osobowych z miejscem parkingowym dla osób z niepełnosprawnością.

W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Wsparciem w komunikacji dla osób słabosłyszących jest pętla indukcyjna znajdująca się w sekretariacie szkoły.

W budynku szkoły przy ulicy Słowackiego 4 nie ma podjazdu dla osób z niepełnosprawnością.

Na każdym poziomie (parter i 2 piętra) znajduje się korytarz. Na jego początku znajduje się klatka schodowa. Budynek nie posiada wind. W budynku nie ma dostosowań dla osób z niepełnosprawnością. Obok budynku szkoły znajduje się mały parking. Brak miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnością.

W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Wsparciem w komunikacji dla osób słabosłyszących jest pętla indukcyjna znajdująca się w sekretariacie szkoły.

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje

Strona zawiera logo dostępności.

Wykazuje cechy responsywności.Zawiera narzędzia dla osób z niepełnosprawnościami.

Zawiera odpowiednie nagłówki tytułów.

Zawiera wersje językową strony.

Zawiera mapę strony.

Zawiera skiplinki.

Strona umożliwia modyfikację:

– powiększanie i pomniejszanie tekstu

– odcienie szarości

– wysoki kontrast

– negatywny kontrast

– jasne tło

– podkreślanie tytułów

– czytelna czcionka

Skip to content