O egzaminie

– uczniowie zasadniczych szkół zawodowych i techników oraz uczniów
(słuchaczy) szkół policealnych;

– absolwenci zasadniczych szkół zawodowych, techników i szkół
policealnych;

– absolwenci zasadniczych szkół zawodowych, techników i szkół
policealnych, które uległy likwidacji lub przekształceniu albo zlikwidowano w
szkole kształcenie w danym zawodzie;

– słuchacze i absolwenci kwalifikacyjnych kursów zawodowych;

– osoby dorosłe będące uczestnikami praktycznej nauki zawodu dorosłych
lub przyuczenia do pracy dorosłych;

– osoby, które mają ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową i
co najmniej dwa lata kształciły się lub pracowały w zawodzie, w którym
wyodrębniono daną kwalifikację, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa
zawodowego – egzamin w formie eksternistycznej;

Kliknij w opis, by zamknąć

Uczniowie, zamierzający przystąpić do egzaminu, składają deklarację do dyrektora
szkoły, do której uczęszczają, nie później niż 4 miesiące przed egzaminem.

Absolwenci składają deklarację do dyrektora szkoły, którą ukończyli, nie później niż 4 miesiące przed egzaminem. Do deklaracji należy dołączyć świadectwo ukończenia szkoły.

Absolwenci szkół zlikwidowanych składają deklarację do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej właściwej ze względu na miejsce zamieszkania tego absolwenta, nie później niż 4 miesiące przed egzaminem.
Do deklaracji należy dołączyć świadectwo ukończenia szkoły.

Słuchacze i absolwenci kwalifikacyjnych kursów zawodowych (bezpośrednio po
jego zakończeniu) składają deklarację podmiotowi prowadzącemu kwalifikacyjny kurs zawodowy, nie później niż 4
miesiące przed egzaminem. Do deklaracji należy dołączyć świadectwo ukończenia
kwalifikacyjnego kursu zawodowego.

Absolwenci kwalifikacyjnego kursu zawodowego, którzy nie złożyli deklaracji
podmiotowi prowadzącemu kwalifikacyjny kurs zawodowy oraz absolwenci, którzy
ponownie przystępują do egzaminu zawodowego, składają deklarację dyrektorowi
okręgowej komisji egzaminacyjnej, nie później niż 4 miesiące przed egzaminem. Do
deklaracji należy dołączyć świadectwo ukończenia kwalifikacyjnego kursu
zawodowego.

Osoby dorosłe, będące uczestnikami praktycznej nauki zawodu dorosłych lub
przyuczenia do pracy dorosłych składają deklarację wraz z wnioskiem o dopuszczenie do egzaminu dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej, na 2 miesiące przed zakończeniem programu przygotowania
zawodowego. Po ukończeniu przygotowania zawodowego dorosłych należy przekazać
do OKE zaświadczenie o jego ukończeniu.

Osoby, zamierzające przystąpić do egzaminu eksternistycznego zawodowego,
składają deklarację wraz z wnioskiem o dopuszczenie do egzaminu dyrektorowi
okręgowej komisji egzaminacyjnej.

Kliknij w opis, by zamknąć

-świadectwo ukończenia gimnazjum lub ośmioletniej szkoły
podstawowej,

-dokumenty, potwierdzające co najmniej dwuletnie kształcenie lub pracę
w zawodzie, w którym wyodrębniono daną kwalifikację zgodnie z
klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego.

Kliknij w opis, by zamknąć

– do 31 stycznia – jeżeli chce się przystąpić do egzaminu w tym samym
roku, w którym składany jest wniosek,

– do 30 września – jeżeli chce się przystąpić do egzaminu w następnym
roku.

Kliknij w opis, by zamknąć

– części pisemnej przeprowadzanej w formie testu pisemnego, składającego się z
zadań wielokrotnego wyboru,

– części praktycznej, przeprowadzanej w formie testu praktycznego.

Kliknij w opis, by zamknąć

Sprawdzany będzie poziom opanowania wiedzy i umiejętności z zakresu danej kwalifikacji, wyodrębnionej w zawodzie, ustalony w podstawie programowej kształcenia w zawodach.

Kliknij w opis, by zamknąć

Zdający zdał, jeśli uzyskał:

– z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania,

– z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.

Wynik ustalany jest przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną i jest to wynik
ostateczny.

Kliknij w opis, by zamknąć

Zdający otrzymuje świadectwo, potwierdzające kwalifikację w zawodzie, wydane przez komisję okręgową.
Osoba, która ma zdane egzaminy ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w
danym zawodzie i posiada wykształcenie ogólne, na poziomie wymaganym dla tego
zawodu, otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

Kliknij w opis, by zamknąć

Skip to content