Kryteria i warunki przyjęć

W trakcie opracowywania…
Nabór – logowanie

Regulamin rekrutacji uczniów do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach

Dyrektor CKZiU Nr 2 w Wadowicach powołuje Komisję Rekrutacyjną i wyznacza jej przewodniczącego.

Komisja Rekrutacyjna prowadzi rekrutację w oparciu ZARZĄDZENIE NR 4/24 MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe i na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół policealnych, na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2024/2025 oraz poniższy regulamin.

Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności:

 1. ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego z zachowaniem obowiązujących zasad rekrutacji,
 2. przygotowanie oraz podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,
 3. przygotowanie oraz podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych,
 4. weryfikacja danych zawartych w dostarczonych wnioskach,
 5. nadzór nad poprawnością systemu elektronicznego w procesie rekrutacji,
 6. dbanie o przetwarzanie danych osobowych kandydatów zgodnie z Ustawą o systemie oświaty i Ustawą o ochronie danych osobowych,
 7. niezwłoczne udzielanie dyrektorowi wszelkich wyjaśnień związanych z procesem rekrutacji
 8. sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

Warunki rekrutacji

Do CKZiU w Wadowicach przyjmuje się kandydatów, którzy:

 1. posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
 2. w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

Kryteria rekrutacji

W postępowaniu rekrutacyjnym decydują kryteria uwzględniające:

 1. wynik egzaminu ósmoklasisty,
 2. wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora danej szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału tej szkoły,
 3. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem,
 4. szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
  1. uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły. Zgodnie z art. 148 ustawy – Prawo oświatowe, kurator oświaty corocznie do końca lutego podaje do publicznej wiadomości wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, o których mowa w art. w art. 134 ust. 2 pkt 4 lit. a, art. 137 ust. 6 pkt 4 lit. a, art. 140 ust. 3 pkt 5 lit. a i art. 143 ust. 3 pkt 4 lit. a ustawy – Prawo oświatowe, oraz określa miejsca uznane za wysokie w tych zawodach.
  2. osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.

Sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów:

 1. W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty wynik przedstawiony w procentach z:
  1. języka polskiego,
  2. matematyki
   – mnoży się przez 0,35;
  3. języka obcego nowożytnego,
   – mnoży się przez 0,3.
 2. W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, za oceny wyrażone w stopniu:
  1. celującym – przyznaje się po 18 punktów,
  2. bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów,
  3. dobrym – przyznaje się po 14 punktów,
  4. dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
  5. dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.
 3. Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem, o którym mowa odpowiednio w art. 134 ust. 2 pkt 3 ustawy – Prawo oświatowe, przyznaje się 7 punktów.
 4. W przypadku przeliczania na punkty kryterium, o którym mowa w art. 134 ust. 2 pkt 4 lit. art. 137 ust. 6 pkt 4 lit. a, art. 140 ust. 3 pkt 5 lit. a i art. 143 ust. 3 pkt 4 lit. a ustawy – Prawo oświatowe, za:

  1. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
   1. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów
   2. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
   3. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;
  2. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy o systemie oświaty:
   1. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
   2. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
   3. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;
  3. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
   1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
   2. dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
   3. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
   4. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
   5. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
   6. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;
  4. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy o systemie oświaty:
   1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
   2. dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
   3. dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
   4. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
   5. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
   6. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;
  5. uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
   1. międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
   2. krajowym – przyznaje się 3 punkty,
   3. wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
   4. powiatowym – przyznaje się 1 punkt.
  6. W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym, że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
 5. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, o których mowa w art. 134 ust. 2 pkt 4 lit. b, art. 137 ust. 6 pkt 4 lit. b, art. 140 ust. 3 pkt 5 lit. b i art. 143 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy – Prawo oświatowe, przyznaje się 3 punkty.
 6. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na podstawie art. 44zz ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:

  1. języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
   1. celującym – przyznaje się po 35 punktów,
   2. bardzo dobrym – przyznaje się po 30 punktów,
   3. dobrym – przyznaje się po 25 punktów,
   4. dostatecznym – przyznaje się po 15 punktów,
   5. dopuszczającym – przyznaje się po 10 punktów;
  2. wybranego języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
   1. celującym – przyznaje się po 30 punktów,
   2. bardzo dobrym – przyznaje się po 25 punktów,
   3. dobrym – przyznaje się po 20 punktów,
   4. dostatecznym – przyznaje się po 10 punktów,
   5. dopuszczającym – przyznaje się po 5 punktów;

Przedmioty punktowane dla poszczególnych oddziałów:

Liceum Ogólnokształcące:

 1. kierunek policyjny: j. polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie, wychowanie fizyczne,
 2. kierunek architektoniczny: j. polski, matematyka, historia, geografia.

Technikum:

 1. informatyczne: j. polski, matematyka, technika, informatyka,
 2. programistyczne: j. polski, matematyka, technika, informatyka,
 3. elektryczne, elektroniczne, pojazdów samochodowych: j. polski, matematyka, technika, fizyka,
 4. budownictwa: j. polski, matematyka, technika, geografia.

Szkoła Branżowa I Stopnia

 1. j. polski, matematyka, informatyka, technika.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych przez kandydatów:

 1. W pierwszej kolejności przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi potwierdzonymi odpowiednim zaświadczeniem lekarskim, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia (zaświadczenie lekarza medycyny pracy), potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 2. W następnej kolejności brane są pod uwagę łącznie n/w kryteria:
  1. wielodzietność rodziny kandydata,
  2. niepełnosprawność kandydata,
  3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
  4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
  5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
  6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
  7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 3. Spełnienie przez kandydata tych kryteriów potwierdza się (art. 20t ust. 2 pkt. l Ustawy o systemie oświaty):

  1. oświadczeniem o wielodzietności rodziny kandydata,
  2. orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (z późniejszymi zmianami).

Procedura rekrutacji:

 1. Kandydat „zapisuje się” do CKZiU Nr 2 drogą elektroniczną, wybierając odpowiednią szkołę wchodzącą w skład CKZiU Nr 2 oraz odpowiedni oddział w ramach wybranej szkoły.
 2. Kandydat uzupełnia swoje dane w systemie i poddaje je weryfikacji.
 3. Po weryfikacji wniosków Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy uszeregowanej alfabetycznie kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
 4. Komisja Rekrutacyjna przyjmuje kandydata zakwalifikowanego, jeżeli kandydat ten w określonym terminie złożył wymagane dokumenty.
 5. Po terminie złożenia wymaganych dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych, Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości uszeregowaną alfabetycznie listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc.
 6. W/w listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informacje o najniższej liczbie punktów, która uprawniała do przyjęcia kandydata. Ponadto na listach umieszcza się datę podania do publicznej wiadomości opatrzoną podpisem przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej.
 7. Listy powinny być umieszczone w widocznym miejscu w siedzibie szkoły.
 8. Uczniowie, którzy nie zostali przyjęci w pierwszym terminie, biorą udział w rekrutacji uzupełniającej – termin i warunki określa Małopolski Kurator Oświaty.

Procedura odwoławcza

 1. W terminie do 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
 2. W terminie do 3 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia Komisja Rekrutacyjna sporządza uzasadnienie. Uzasadnienie powinno zawierać przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. W terminie do 3 dni od otrzymania uzasadnienia rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat może złożyć do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej.
 4. W terminie 3 dni od otrzymania odwołania dyrektor jest obowiązany rozpatrzyć odwołanie.
 5. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

Przechowywanie dokumentacji z postępowania rekrutacyjnego

Dane osobowe kandydata zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja tego postępowania są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do szkoły.

Dane osobowe kandydata nieprzyjętego zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowane przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.


Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół dla absolwentów szkoły podstawowej.


Strona główna

Skip to content