RODO

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

W związku z realizacją wymagań Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( dalej: RODO) informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących prawach z tym związanych:

1. Administratorem danych osobowych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Wadowicach, tel. 338233526, w imieniu którego działa Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Wadowicach. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Paweł Boba, adres email: inspektor-danych@boba.com.pl

2. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności postanowień ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 i 1000), zawartych umów bądź na podstawie udzielonej zgody.

3. Dane osobowe są przetwarzane w celu:

a) realizacji zadań administratora danych wynikających z przepisów prawa
b) realizacji zawartych umów
c) w pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu w niej określonym.

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 4 odbiorcami danych mogą być:

a) podmioty uprawnione do pozyskania danych na podstawie przepisów prawa,
b) podmioty, którym administrator danych powierzył przetwarzanie w drodze umowy.

5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, przysługują następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO
b) prawo do żądania sprostowania danych osobowych, na podstawie art. 16 RODO
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych, na podstawie art. 17 RODO
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 18 RODO
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 21 RODO

7. W przypadkach przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

8. Przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie danych osobowych. Adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.

9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych administratorowi danych jest dobrowolne.

10. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

11. Gromadzone dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa
w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

12. Dane co do zasady nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Jeśli jednak zajdzie potrzeba takiego przekazania, osoby których dane dotyczą zostaną o tym poinformowane.

Skip to content