Rozszerzenie procedur bezpieczeństwa Covid-19 – od 5 października 2020

Szanowni Państwo

Szanowni Nauczyciele

Drodzy Uczniowie

W czwartek Ministerstwo Zdrowia podało nową listę żółtych i czerwonych stref epidemii koronawirusa
w Polsce.

Powiat wadowicki został zaliczony do strefy żółtej.

W żółtej strefie obowiązują dodatkowa obostrzenia. Istotną zmianą będzie wprowadzenie obowiązku zasłaniania ust i nosa na wolnym powietrzu również w strefie żółtej.

W związku z powyższymi zaostrzeniami, dla zapewnienia bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom
oraz pracownikom szkoły, zmianie ulegają zasady przebywania uczniów na terenie szkoły .

I tak :

– Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

– Przed wyjściem z domu do szkoły zaleca się codzienne mierzenie temperatury .

– Przed wejściem do szkoły uczniowie zachowują wymaganą odległość, wchodzą kolejno do szkoły dezynfekując ręce .

– Na terenie szkoły – w trakcie przerw, lekcji, zajęć praktycznych oraz w trakcie poruszania się
po korytarzach szkolnych, między budynkami szkoły obowiązuje noszenie maseczek lub przyłbic,
przez uczniów , nauczycieli i pracowników szkoły.

– Podczas przerw należy unikać gromadzenia się uczniów.

-Uczniowie, którzy nie posiadają lub odmawiają założenia maseczek / przyłbic, zostają skierowani
do domu po telefonicznym powiadomieniu o tym fakcie rodziców / opiekunów prawnych.

– Przy wejściu do budynków Centrum jest zamieszczona informacja o obowiązku dezynfekowania rąk
oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego. Wszyscy wchodzący mają obowiązek dezynfekcji rąk.
Przy wejściu do każdej sali należy również dezynfekować ręce.

– Wszystkich obowiązują podstawowe zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania
i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

– Wejście do szkoły osób z zewnątrz zostaje ograniczone do niezbędnego minimum.
Osoby z zewnątrz powinny większość spraw załatwiać telefonicznie, poprzez e-mail.
Ewentualne przybycie do szkoły należy ustalić telefonicznie (obowiązkowe jest
stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, 
kawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk,
tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych).

– Komunikację z rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów ogranicza się tylko do niezbędnego minimum.
W szkole będą organizowane tylko niezbędne rozmowy z wychowawcami. Kontakt z opiekunami
będzie się odbywał przede wszystkim z wykorzystaniem technik telekomunikacyjnych,
głównie przez e-dziennik. Bezpośrednie spotkania z wychowawcą , pedagogiem, psychologiem
na terenie szkoły odbywają się po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

– Wszyscy są zobowiązani do zachowania dystansu społecznego, szczególnie w miejscach wspólnych.

– Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy,
a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

– Pracownicy administracji oraz obsługi powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.

– Zostały ustalone i podane do wiadomości nowe zasady korzystania z biblioteki szkolnej
oraz godziny jej pracy, uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek
i innych materiałów przechowywanych w bibliotece.

– W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły,
dyrektor w porozumieniu z powiatowym inspektorem sanitarnym i organem prowadzącym
może wprowadzić nauczanie hybrydowe lub zdalne.

Z poważaniem

Jerzy Kotaś
Dyrektor CKZiU nr 2 w Wadowicach

Skip to content