4 miejscu w Polsce w Olimpiadzie Innowacji Technicznych i Wynalazczości – Warszawa 2018

Długo wyczekiwane zaświadczenia, wyróżnienia i dyplomy dotarły z Warszawy do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach

Uczniowie:

  1. Tomasz Ficek (klasa 2 technikum informatyczne)
  2. Łukasz Brańka (klasa 2 technikum informatyczne)

zostali sklasyfikowani na 4 miejscu w Polsce w Olimpiadzie Innowacji Technicznych i Wynalazczości – Warszawa 2018 za projekt: „Komunikator konwergencyjny szyfrowanego przesyłu danych”

Uzyskali tytuł: finalisty olimpiady, wyróżnienie

Opiekunem naukowym projektu jest: mgr inż. Wojciech Biel

Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości (OITiW) ma charakter naukowo – techniczny i ma na celu zainteresowanie młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych tematyką innowacyjności, nabyciem praktycznych umiejętności związanych z dokonywaniem i zgłaszaniem projektów wynalazczych, aktywizacją twórczego myślenia oraz edukacją o charakterze badawczym, usprawniającym, konstrukcyjnym bądź technologicznym.

Ze względu na interdyscyplinarny charakter Olimpiady należy podkreślić, że opracowywanie innowacyjnych projektów wiąże się z rozwojem i utrwaleniem wiedzy uczestnika na wielu płaszczyznach wykraczających ponad podstawę programową nauczania w szkole. Efektem takich działań jest zachęcenie uczestników Olimpiady do podejmowania działań o charakterze proinnowacyjnym, jak i również poszerzenie ich wiedzy.

Podsumowanie olimpiady miało miejsce dnia 7 czerwca 2018 roku w Warszawskim Domu Technika NOT przy ul. T. Czackiego 3/5 w Warszawie.

Uprawnienia Laureatów Olimpiady i Finalistów Olimpiady określają przepisy

Rozporządzenia MEN w/s szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzenia egzaminu

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie Dz. U 2015 poz. 673, oraz przepisy ustawy

Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164, poz. 1365, z poźn. zm.). Na podstawie obowiązujących przepisów ze względu, że olimpiada ma status Olimpiady I stopnia,

uczniowie zostają zwolnieni z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (E.12, E.13, E.14) uzyskując wpis: 100%.

Skip to content