Kryteria i warunki przyjęć

Nabór – logowanie

Regulamin rekrutacji uczniów do
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2
w Wadowicach

Dyrektor CKZiU w Wadowicach powołuje Komisję Rekrutacyjną i wyznacza jej przewodniczącego.

Komisja Rekrutacyjna prowadzi rekrutację w oparciu o prawo oświatowe, poniższy regulamin oraz decyzję Małopolskiego Kuratora Oświaty dotyczącą rekrutacji.

Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności:

 1. ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego z zachowaniem obowiązujących zasad rekrutacji,
 2. przygotowanie oraz podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,
 3. przygotowanie oraz podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych,
 4. weryfikacja danych zawartych w dostarczonych wnioskach,
 5. nadzór nad poprawnością systemu elektronicznego w procesie rekrutacji,
 6. dbanie o przetwarzanie danych osobowych kandydatów zgodnie z Ustawą o systemie oświaty i Ustawą o ochronie danych osobowych,
 7. niezwłoczne udzielanie dyrektorowi wszelkich wyjaśnień związanych z procesem rekrutacji,
 8. sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

Warunki rekrutacji

Do CKZiU w Wadowicach przyjmuje się kandydatów, którzy:

 1. ukończyli gimnazjum,
 2. w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

Kryteria rekrutacji

W postępowaniu rekrutacyjnym decydują kryteria uwzględniające:

 1. oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
 2. osiągnięcia ucznia:
  1. ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem,
  2. szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.
 3. liczbę punktów możliwych do uzyskania za wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz za osiągnięcia ucznia, o których mowa w pkt. 2,
 4. liczbę punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu gimnazjalnego (o którym mowa w art. 9 ust. l pkt. 2 Ustawy o systemie oświaty), zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu.

Laureaci konkursów, olimpiad przyjmowani są zgodnie z decyzją Małopolskiego Kuratora Oświaty.

Sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów:

 1. W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego wynik przedstawiony w procentach z:
  1. języka polskiego,
  2. historii i wiedzy o społeczeństwie,
  3. matematyki,
  4. przedmiotów przyrodniczych,
  5. języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym
  6. – mnoży się przez 0,2.
 2. W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum, za oceny wyrażone w stopniu:
  1. celującym – przyznaje się po 18 punktów,
  2. bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów,
  3. dobrym – przyznaje się po 14 punktów,
  4. dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
  5. dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.
 3. Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.
 4. W przypadku przeliczania na punkty kryterium, o którym mowa w art. 20f ust. 2 pkt. 4 lit. a, art. 20h ust. 6 pkt. 5 lit. a, art. 20i ust. 2 pkt. 4 lit. a i art. 20j ust. 2 pkt. 5 lit. a ustawy:
  1. za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
   1. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
   2. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
   3. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;
  2. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt. 8 ustawy:
   1. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
   2. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
   3. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;
  3. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez Kuratora Oświaty:
   1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
   2. dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
   3. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
   4. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
   5. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
   6. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;
  4. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt. 8 ustawy:
   1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
   2. dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
   3. dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
   4. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
   5. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
   6. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;
  5. uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt. 1-4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
   1. międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
   2. krajowym – przyznaje się 3 punkty,
   3. wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
   4. powiatowym – przyznaje się 1 punkt.
 5. W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
 6. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, o których mowa w art. 20f ust. 2 pkt. 4 lit. b, art. 20h ust. 6 pkt. 5 lit. b, art. 20i ust. 2 pkt. 4 lit. b i art. 20j ust. 2 pkt. 5 lit. b ustawy, przyznaje się 3 punkty.
 7. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:
  1. języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
   1. celującym – przyznaje się po 20 punktów,
   2. bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
   3. dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
   4. dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
   5. dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;
  2. historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:
   1. celującym – przyznaje się po 20 punktów,
   2. bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
   3. dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
   4. dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
   5. dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty
   6. – oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;
  3. biologii, chemii, fizyki, geografii oceny wyrażonej w stopniu:
   1. celującym – przyznaje się po 20 punktów,
   2. bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
   3. dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
   4. dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
   5. dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty
   6. – oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4;
  4. języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
   1. celującym – przyznaje się po 20 punktów,
   2. bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
   3. dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
   4. dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
   5. dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty

Przedmioty punktowane dla poszczególnych oddziałów:

Liceum Ogólnokształcące:

 1. kierunek policyjny: j. polski, matematyka, wos, wychowanie fizyczne,
 2. kierunek architektoniczny: j. polski, matematyka, historia, geografia.

Technikum:

 1. informatyczne: j. polski, matematyka, j. obcy, informatyka,
 2. elektryczne, elektroniczne, pojazdów samochodowych: j. polski, matematyka, j. obcy, fizyka,
 3. budownictwa, robót wykończeniowych w budownictwie, inżynierii sanitarnej: j. polski, matematyka, j. obcy, geografia.

Szkoła Branżowa I Stopnia

 1. fryzjer: j. polski, matematyka, informatyka, plastyka,
 2. pozostałe: j. polski, matematyka, informatyka, technika.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych przez kandydatów:

 1. W pierwszej kolejności przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 2. W następnej kolejności brane są pod uwagę łącznie n/w kryteria:
  1. wielodzietność rodziny kandydata,
  2. niepełnosprawność kandydata,
  3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
  4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
  5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
  6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
  7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 3. Spełnienie przez kandydata tych kryteriów potwierdza się (art. 20t ust. 2 pkt. l Ustawy o systemie oświaty):
  1. oświadczeniem o wielodzietności rodziny kandydata,
  2. orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (z późniejszymi zmianami).
 4. W następnej kolejności brane są pod uwagę w zachowanej kolejności n/w kryteria:
  1. łączna liczba punktów za wyniki uzyskane na egzaminie gimnazjalnym,
  2. ocena zachowania,
  3. liczba punktów uzyskana z części egzaminu zbieżnej z kierunkiem kształcenia,
  4. średnia ocen z przedmiotów obowiązkowych na świadectwie ukończenia gimnazjum.

Procedura rekrutacji:

 1. Kandydat „zapisuje się” do CKZiU drogą elektroniczną, wybierając odpowiednią szkołę wchodzącą w skład CKZiU oraz odpowiedni oddział w ramach wybranej szkoły.
 2. Kandydat uzupełnia swoje dane w systemie i poddaje je weryfikacji.
 3. Po weryfikacji wniosków Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy uszeregowanej alfabetycznie kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
 4. Komisja Rekrutacyjna przyjmuje kandydata zakwalifikowanego, jeżeli kandydat ten w określonym terminie złożył wymagane dokumenty.
 5. Po terminie złożenia wymaganych dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych, Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości uszeregowaną alfabetycznie listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc.
 6. W/w listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informacje o najniższej liczbie punktów, która uprawniała do przyjęcia kandydata. Ponadto na listach umieszcza się datę podania do publicznej wiadomości opatrzoną podpisem przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej.
 7. Listy powinny być umieszczone w widocznym miejscu w siedzibie szkoły.
 8. Uczniowie, którzy nie zostali przyjęci w pierwszym terminie, biorą udział w rekrutacji uzupełniającej – termin i warunki określa Małopolski Kurator Oświaty.

Kandydatom, którzy uzyskali niewystarczająca liczbę punktów, aby zostać
zakwalifikowanymi do wybranego oddziału, zostanie zaproponowany inny oddział dysponujący wolnymi miejscami.

Procedura odwoławcza

 1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
 2. W terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia Komisja Rekrutacyjna sporządza uzasadnienie. Uzasadnienie powinno zawierać przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. W terminie 7 dniu od otrzymania uzasadnienia rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat może złożyć do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej.
 4. W terminie 7 dni od otrzymania odwołania dyrektor jest obowiązany rozpatrzyć odwołanie.
 5. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

Przechowywanie dokumentacji z postępowania rekrutacyjnego:

 1. Dane osobowe kandydata zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja tego postępowania są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do szkoły.
 2. Dane osobowe kandydata nieprzyjętego zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowane przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

Terminy przeprowadzania postepowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum:

 1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym.
  – od 25 kwietnia do 10 czerwca 2019r.w postepowaniu rekrutacyjnym
  – od 11 do 16 lipca 2019r. w postępowaniu uzupełniającym.
 2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wyniku egzaminu gimnazjalnego.
  – od 21 do 25 czerwca 2019r.
 3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym.
  – od 25 kwietnia do 27 czerwca 2019r. w postepowaniu rekrutacyjnym
  – od 11 do 30 lipca 2019r. w postępowaniu uzupełniającym.
 4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych:
  – 28 czerwca 2019 godz.12.00
  – 31 lipca 2019 godz.12.00 w postępowaniu uzupełniającym.
 5. Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatowi w przypadku złożenia przez niego wniosku do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe
  – do 3 lipca 2019r.
  – do 5 sierpnia 2019r. w postępowaniu uzupełniającym.
 6. Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie: oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego i zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
  – do 9 lipca 2019r.
  – do 20 sierpnia 2019r. w postępowaniu uzupełniającym.
 7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych
  – 10 lipca 2019r. godz.12.00
  – 22 sierpnia 2019r. godz.12.00 w postępowaniu uzupełniającym.

Strona główna

Skip to content