Trzech uczniów uzyskało status Olimpijczyków I Stopnia

Uczniowie:

  1. Hubert Andrusyn (klasa 2 TIS)
  2. Jakub Łopata (klasa 2 TIS)
  3. Michał Paciorek (klasa 2 TIS)

za projekt „Mechanizm zespolonego zabezpieczania danych osobowych”
w kategorii: Usprawnienie softwarowo-techniczne
zostali sklasyfikowani według klasyfikacji OITiW (6.06.19 r.) na 8 pozycji w Polsce!
otrzymali również tytuł finalisty Ogólnopolskiej Olimpiady (pierwszego stopnia).

Opiekunem naukowy projektu jest: mgr inż. Wojciech Biel

Ponadto otrzymali tytuł: Laureata okręgowego Olimpiady (16.04.19 r.).

Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości (OITiW) ma charakter naukowo – techniczny i ma na celu zainteresowanie młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych tematyką innowacyjności, nabyciem praktycznych umiejętności związanych z dokonywaniem i zgłaszaniem projektów wynalazczych, aktywizacją twórczego myślenia oraz edukacją o charakterze badawczym, usprawniającym, konstrukcyjnym bądź technologicznym.

Ze względu na interdyscyplinarny charakter Olimpiady należy podkreślić, że opracowywanie innowacyjnych projektów wiąże się z rozwojem i utrwaleniem wiedzy uczestnika na wielu płaszczyznach wykraczających ponad podstawę programową nauczania w szkole. Efektem takich działań jest zachęcenie uczestników Olimpiady do podejmowania działań o charakterze proinnowacyjnym, jak i również poszerzenie ich wiedzy.

Na podstawie obowiązujących przepisów, laureaci i finaliści są zwolnieni z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Uprawnienia Laureatów Olimpiady i Finalistów Olimpiady określają przepisy Rozporządzenia MEN w/s szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie Dz. U 2015 poz. 673, oraz przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365, z późn. zm.).

Skip to content