Terminy rekrutacji w roku szkolnym 2022/2023

logo szkoły

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego

 

od 16 maja do 20 czerwca 2022r.

Złożenie wniosku (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) wraz
z dokumentami.

od 24 czerwca do 12 lipca 2022r.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy I szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz możliwość złożenia nowego wniosku,
w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół, do których kandyduje.

do 12 lipca 2022 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy I szkoły
ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata
warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez
przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

do 18 lipca 2022 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy I szkoły
ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata
warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,
w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.

19 lipca 2022r. do godz. 12.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych.

do 25 lipca 2022r.

Potwierdzenie woli przyjęcia do klasy I szkoły ponadpodstawowej, do której
kandydat został zakwalifikowany w postaci przedłożenia:

 • oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;
  § oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty;
  o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły
  § zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu – w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe;
  § orzeczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami;
  § orzeczenia psychologicznego o braku przeciwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

 

 

UWAGA!

W przypadku braku możliwości przedłożenia w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany – odpowiednio zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem w terminie określonym w Zarządzeniu Nr 6/22 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 stycznia 2022 r. – rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie nie późniejszym niż trzy dni przed terminem podania do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, tj.:

 • do 22 lipca 2022 r. w postępowaniu rekrutacyjnym albo do 12 sierpnia 2022 r. w postępowaniu uzupełniającym do klasy I publicznego technikum, branżowej szkoły I stopnia,

Informacja powinna zawierać przyczynę niedotrzymania terminu. Składa się ją w postaci papierowej lub elektronicznej.

Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni składa odpowiednio zaświadczenie lub orzeczenie, o którym mowa powyżej, dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 23 września 2022 r. Niezłożenie w terminie odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, jest równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego uczeń został przyjęty.

 

26 lipca 2022r. do godz.12.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych.

 


 

 


 

Skip to content