POWIATOWY KONKURS W hołdzie księdzu Janowi Twardowskiemu XIII edycja 2021

zdjęcie biedronki

REGULAMIN

§ 1. Organizator konkursu

Konkurs jest organizowany przez uczniów szkół im. ks. Jana Twardowskiego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach.

§ 2. Patronat konkursu

Konkurs organizowany jest pod patronatem Zarządu Powiatu Wadowickiego.

§ 3. Informacje o konkursie

Celem konkursu jest przybliżenie postaci i twórczości księdza Jana Twardowskiego.

§ 4. Uczestnicy konkursu

 1. Uczestnikiem konkursu może być uczeń klasy VII oraz VIII szkoły podstawowej, uczeń szkoły ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej, dla której organem prowadzącym jest Powiat Wadowicki.
 2. Konkurs odbywa się w dwóch grupach wiekowych:
  1. Grupa wiekowa: klasy VII i VIII szkoły podstawowej.
  2. Grupa wiekowa: szkoły ponadgimnazjalne,
 3. Prace konkursowe muszą być wykonane indywidualnie.
 4. Jedna osoba może złożyć dowolną ilość prac w dowolnych kategoriach i hasłach konkursowych.

§ 5. Kategorie konkursowe i hasła

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:

 1. ILUSTRACJA
 2. TEKST

§ 6. Ilustracja

Praca konkursowa powinna być inspirowana cytatem ks. Jana Twardowskiego: „Każdy z nas został stworzony po to, żeby być szczęśliwym. Ma kochać i być kochanym. Nie trzeba tego udowadniać, bo każdy, kto jest szczęśliwy, nawet przez krótki czas, zdaje sobie sprawę, że jest na dobrej drodze, że idzie w dobrym kierunku. Natomiast każdy, kto popada w smutek, rozpacz, ma świadomość, że idzie złą drogą, zdąża w złym kierunku.”

 1. ilustracja może być wykonana dowolną techniką,
 2. maksymalny format ilustracji to A0, minimalny A5,
 3. maksymalne wymiary ilustracji w formie przestrzennej to 50cmx50cmx50cm.

Praca konkursowa może być zrealizowana w formie kafelka: w mieszkaniu Księdza Jana Twardowskiego stoi stary piec kaflowy. Kafle pokryte są (śmiesznymi i poważnymi) rysunkami i napisami.

 1. praca powinna być inspirowana cytatem ks. Jana Twardowskiego: „Każdy z nas został stworzony po to, żeby być szczęśliwym. Ma kochać i być kochanym. Nie trzeba tego udowadniać, bo każdy, kto jest szczęśliwy, nawet przez krótki czas, zdaje sobie sprawę, że jest na dobrej drodze, że idzie w dobrym kierunku. Natomiast każdy, kto popada w smutek, rozpacz, ma świadomość, że idzie złą drogą, zdąża w złym kierunku.”
 2. pracę należy wykonać na płytce ceramicznej (łazienkowej),
 3. oczekujemy, że płytka będzie miała jednolite jasne tło (najlepiej białe), rysunek i napis w kolorze czarnym.
 4. elementem kafelka może być również niewielka kolorowa biedronka lub inny owad, zwierzę lub roślina.

§ 7. Tekst  

 1. Praca konkursowa powinna być inspirowana cytatem ks. Jana Twardowskiego: „Każdy z nas został stworzony po to, żeby być szczęśliwym. Ma kochać i być kochanym. Nie trzeba tego udowadniać, bo każdy, kto jest szczęśliwy, nawet przez krótki czas, zdaje sobie sprawę, że jest na dobrej drodze, że idzie w dobrym kierunku. Natomiast każdy, kto popada w smutek, rozpacz, ma świadomość, że idzie złą drogą, zdąża w złym kierunku.”

2.    Praca konkursowa może mieć dowolną formę epicką, liryczną lub dramatyczną.

3. Pracę konkursową należy złożyć w 3 egzemplarzach. Praca winna mieć formę wydruku komputerowego.

§ 8. Komisja konkursowa i nagrody

 1. Prace konkursowe będą oceniane przez Komisję powołaną przez dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach.
 2. Komisja przyzna nagrody Grand Prix w każdej kategorii w dwóch grupach wiekowych,
  z zastrzeżeniem pkt. 3.
 3. Komisja może dokonać innego podziału nagród lub nie przyznać nagrody w dowolnej kategorii i grupie.
 4. Komisja może przyznać wyróżnienia.
 5. W sprawach nie objętych regulaminem decyzje podejmuje komisja.

§ 9. Składanie prac konkursowych

 1. Praca konkursowa powinna być oznaczona godłem alfanumerycznym. Prace nieopatrzone godłem, podpisane imieniem lub imieniem i nazwiskiem, lub w inny sposób umożliwiający identyfikację uczestnika nie będą oceniane.
 2. Godło powinno być jednorazowe. Oznacza to, że nie należy powtarzać godła użytego
  w poprzedniej edycji konkursu.
 3. Do pracy konkursowej należy dołączyć zaklejoną kopertę oznaczoną tym samym godłem co praca konkursowa oraz odpowiednim dopiskiem: I grupa wiekowa lub II grupa wiekowa oraz Koperta powinna zawierać zgłoszenie udziału w konkursie.
 4. Prace konkursowe można składać w sekretariacie szkoły (w godz. 8.00 – 14.00) lub przesłać pocztą na adres:

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2
(dawniej Zespół Szkół nr 1 w Wadowicach)
ul. Słowackiego 4, 34-100 Wadowice
w terminie do 29 października 2021 roku do godziny 14.00.

(decyduje data stempla pocztowego).

§ 10. Termin ogłoszenia wyników konkursu

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie www.ckziuwadowice.pl do 26 listopada 2021 roku               i tylko laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej.

§ 11. Zobowiązania uczestników konkursu

 1. Praca konkursowa nie może być wcześniej publikowana i nie może naruszać praw autorskich innych osób.
 2. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone na konkurs zostały wykonane osobiście.
 3. Zgłoszenie pracy konkursowej oznacza, że uczestnik konkursu lub jego rodzic/opiekun prawny oświadcza, iż nie narusza ona praw osób trzecich, w szczególności majątkowych i osobistych praw autorskich, oraz że osoba zgłaszająca pracę konkursową ma zgody osób, których wizerunki utrwalono w pracy konkursowej.
 4. Udział w konkursie jest dobrowolny. Koszt wykonania i dostarczenia pracy konkursowej ponosi uczestnik.
 5. Prace nie będą odsyłane. Prace można odbierać osobiście, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie lub poprzez e-mail, w nieprzekraczalnym terminie do 17 grudnia 2021 roku.
 6. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na bezpłatne eksponowanie prac na wystawach pokonkursowych oraz stronach internetowych.
 7. Wszelkie zapytania i informacje należy kierować na adres e-mail: twardowski_konkurs@wp.pl.

 

 Zgłoszenie udziału w konkursie

 „W hołdzie księdzu Janowi Twardowskiemu”

IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA  

 

KATEGORIA WIEKOWA I grupa wiekowa:

II grupa wiekowa:

GODŁO alfanumeryczne  

 

 

TELEFON  

 

E-MAIL  

 

NAZWA SZKOŁY/ADRES

 

 

 

 

IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA (nieobowiązkowe)  
TYTUŁ PRACY  

 

 

KATEGORIA  

 

 1. Oświadczam, iż zapoznałam/łem się z regulaminem konkursu i akceptuję wszystkie warunki w nim zawarte. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z organizacją konkursu.
 2. Wyrażam zgodę na utrwalanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku w celach związanych z konkursem – TAK/NIE (niepotrzebne skreślić).

…………………………………………….                    ……………………………………………………………………………….

Miejscowość, data                                                                         Podpis Uczestnika lub Rodzica/Opiekuna prawnego*

*W przypadku uczestnika  niepełnoletniego zgłoszenie podpisuje rodzic lub opiekun prawny

Skip to content