O praktykach

Centrum organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 4 tygodni (160 godzin).

Plan praktyk zawodowych w roku szkolnym 2017/2018

Klasa 3 Technik budownictwa 26.02.2018 – 23.03.2018

Klasa 3 Technik elektronik 7.05.2018 – 1.06.2018

Klasa 3 Technik elektryk 7.05.2018 – 1.06.2018

Klasa 3 Technik informatyk 7.05.2018 – 1.06.2018

Klasa 3 Technik pojazdów samochodowych 7.05.2018 – 1.06.2018

W okresie 14. dni od dnia ukończenia praktyki zawodowej uczeń zobowiązany jest dostarczyć „Dziennik praktyki zawodowej” w celu wpisania oceny do dziennika lekcyjnego.

Nie zaliczenie praktyki zawodowej stanowi podstawę do nie promowania ucznia do klasy programowo wyższej.